Strona główna » Dokumenty » Inne dokumenty » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności:

Szkoła Podstawowa w Rydzynie im. 17 Pułku Ułanów Wlkp. w Rydzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.bip.sprydzyna.rydzyna.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Data publikacji strony internetowej: 2020-10-12 


Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-10-12.

Status po względem zgodności:


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dokonano własnego audytu za pomocą narzędzi internetowych online. Większość podstron serwisu spełnia wymagania WCAG, niektóre treści mają niewłaściwy kontrast, a niektóre obrazki nie mają tekstu alternatywnego. Poprawki będą stopniowo dodawane do serwisu.

Deklarację sporządzono 2020-10-12.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:


W przypadku pytań i problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pani Grażyna Gumula e-mail spwrydzynie@poczta.onet.pl. Również w formie mailową składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury:


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl. 


Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego

Dostępność architektoniczna obiektu:

Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów Wlkp. w Rydzynie korzysta z 4 budynków. Główna siedziba szkoły znajduje się przy ul Zamkowej 3. Przed głównym wejściem do budynku jest podest co utrudnia kontakt z osobą poruszająca się na wózku inwalidzkim. Po lewej stronie drzwi jest umieszczony dzwonek na wysokości 1 metra, który jest połączony z sekretariatem szkoły. Osoba niepełnosprawna przez naciśnięcie dzwonka informuję pracownika sekretariatu szkoły o przybyciu. Pracownik komunikuje się z petentem pomagając w rozwiązaniu sprawy w której się wstawił. Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące. Na parterze budynku znajdują się trzy sale lekcyjne, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga i gabinet pielęgniarek i toaleta. Na piętrze są 4 sale lekcyjne, sekretariat, gabinet dyrektora, wicedyrektora i psychologa szkolnego. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przy ul. Zamkowej 2 znajduje się drugi budynek szkoły, do którego prowadzą dwa wejścia. Do głównego wejścia prowadzą schody – 2 stopnie co jest utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku jest zamontowany dzwonek, który jest połączony z kuchnią, która mieści się przy tylnym wejście dla pracowników szkoły. Pracownicy którzy przebywają w kuchni służą pomocą osoba niepełnosprawnym. Na parterze znajduje się świetlica oraz klasa 4. Na piętro budynku prowadzą schody gdzie są dwie sale lekcyjne 5 i 6. Na drugim piętrze jest biblioteka szkolna. W budynku nie ma windy W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych. W salach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabo widzących i niewidomych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Kolejny budynek szkolny mieści się przy ul. Wolności 15. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przed głównym wejściem i tylnym są dwa stopnie, które stanowią barierę architektoniczną dla osób niepełnosprawnych – poruszających się na wózku inwalidzkim oraz osób niewidzących. Przed głównym wejściem jest zamontowany dzwonek po lewej stronie ściany. Osoba niepełnosprawna nie ma możliwości skorzystania z dzwonka – barierą są stopnie. Na parterze budynku znajdują się trzy sale lekcyjne i toalety, a na piętrze trzy sale lekcyjne, pokój nauczycielski i toalety. W budynku nie ma windy W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych.

Czwarty budynek Szkoły Podstawowej w Rydzynie mieści się przy ul. Wolności 14a. Do budynku szkolnego prowadzą dwa wejścia. Przed główny wejściem do budynku są schody, które są utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych. Natomiast przy drugim wejściu do budynku znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna ma możliwość kontaktu ze szkołą poprzez dzwonek zamontowany przy furtce, który jest połączony ze sekretariatem szkoły, oraz z kantorkiem obsługi na poziomie „0”. Poprzez dzwonek informuje o swoim przybyciu i otrzymuje pomoc od pracowników szkoły. W budynku mieszą się 3 kondygnacje. W piwnicy znajduje się: 5 klas, świetlica, biblioteka, sklepik szkolny, archiwum oraz toalety. Na ten poziom prowadzi podjazd dla niepełnoprawnych. Osoba poruszającą się na wózku inwalidzkim jak i osoby niewidome i słabowidzące z psami przewodnikami jak i z psami asystującymi może poruszać się na tym poziomie, nie ma żadnych barier architektonicznych. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych. Na parterze znajdują się 4 sale lekcyjne, sekretariat, pokój nauczycielski i gabinety: dyrektora, wicedyrektora, pedagoga i toaleta. Jedna z toalet jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych Na ty poziomie nie ma możliwości poruszania się osobom niepełnosprawny na wózku, gdyż przeszkodą architektoniczną są schody, które prowadzą do budynku jak i schody wewnętrzne. Jest możliwość poruszania się osoba niewidomym jak i słabowidzącym z opiekunami jak i z psami przewodnikami takie warunki dla osób niepełnosprawnych są na piętrze, gdzie znajduję się 5 sal lekcyjnych i gabinet księgowości szkoły.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Inne dokumenty
Autor informacji: Grażyna Gumula
Informację wprowadził: Grażyna Gumula
Opublikowany dnia: 2020-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-03-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie